Adult Anaesthetic Information (Afrikaans)

Epidurale Ingligtingstuk

South African Society of Anaesthiologists, Acacia Branch

Geagte Mnr/ Mev.         

U gaan `n epidurale inspuiting kry vir een van die volgende redes.

 1. Deur u ortopeed aanbeveel as behandeling vir u rugprobleem.
 2. As deel van u post-operatiewe of obstetriese pynbeheer. `n Epidurale pynpomp word soms gekoppel vir langtermyn pynbeheer.

Epidurale inspuitings is `n baie effektiewe en veilige metode om pyn te beheer. Die epidurale

inspuiting word deur u narkotiseur toegedien wat d an ook die tegniek aan u sal verduidelik. Opper asb enige vrae tydens die pre-operatiewe besoek aan die narkotiseur.

Hier volg `n lys van komplikasies wat kan voorkom met die toediening van epidurale inspuitings.

Ons is uitera ard b aie versigtig met die toediening van epidurale inspuitings, ma ar komplikasies kom ongelukkig tog soms voor en die behandeling hiervan kan verdere kostes vir u meebring.

Algemene komplikasies

 1. Kardiovaskulêr: U bloeddruk mag d aal en u mag duiseligheid ervaar. Ons is bed ag hierop en hanteer dit gewoonlik vinnig en effektief.

 2. Naarheid

 3. Bewe

 4. Urienretensie : Soms sukkel pasiente om te urineer na `n epidurale inspuiting en u mag nie huistoe gaan voord at u nie sponta an urineer het nie. Dit mag soms nodig wees om pasiente te kateteriseer en d at u in di e hospitaal moet oornag. Indien u `n epiduralepynpomp kry sal u `n blaaskateter kry wat eers verwyder word as die epidurale toediening van middels gestaak word.

Skaars komplikasies

 1. Gefaalde blok : Dit mag gebeur d at die epidurale inspuiting nie die mate van pynverligting bring as wat verwag word nie. In so geval sal ons die epidurale medikasie se dosering wysig of alternatiewe metodes van pynverligting gebruik.

 2. Hoofpyn: Soms word die vliesie om die rugmurgsak raakgesteek. Vog wat hieruit lek kan veroorsaak d at u hoofpyn mag ervaar. Die behandeling is bedrus vir `n paar d ae, maar as dit nie help nie spuit ons onder steriele omstandighede in die teater van u eie bloed in hierdie sp asie om die lekkasie van vog af te seel.

 3. Rugpyn: Om die epidurale spasie te bereik steek ons `n naald deur die ligamente en sagte weefsel in die rug. Dit veroorsaak soms oppervlakkige rugpyn van wisselende duur.

 4. Verlengde of digte blok: Ons poog om so min moontlik lokale verdower te gebruik sod at u nog gebruik van u ledemate het. Soms kry ons `n blok wat langer duur as verwag en ook `ntydelike verlammende effek mag hê.

Uiters skaars komplikasies

 1. Hematoom ( bloeding ): Daar kan klein bloedvaatjies raakgesteek word met die epidurale naald. Soms mag dit `n aanhoudende bloeding veroorsaak met drukking op die rugmurg en potensieel verlammend kan wees as dit nie behand el word nie.`n MR ondersoek sal gedoen word as ons so `n probleem vermoed en die hemat oom moet d an so spoedig moontlik dmv `n rugoperasie verwyder word. Meld asb aan u narkotiseur indien u enige middels gebruik (ook kruie medisyne) wat u bloedstolling kan beïnvloed of as u geneig is om maklik te bloei. Dit kan die risiko van epidurale hematoom verhoog.

 2. Spinale blok/ hoë blok. Indien die lokale verdower in die rugmurgvog beland kan ons `n baie digte blok kry met tydelik verlammende effekte van die arms of asemhalingspiere.

 3. Sepsis: Alhoewel ons uiters steriel werk is d aar `n klein moontlikheid d at d aar `n oppervlakkige infeksie van die vel of selfs `n abses om die rugmurg kan ontstaan .

 4. Senuweeskade : Dit kan onstaan met die plasing van die epidurale naald of epidurale kateter. Noem asb aan die narkotiseur indien u enige oormatige ongemak of pyn ervaar tydens die uitvoer van die prosedure.

 5. Die epidurale kateter kan binne-in die rug vassit of selfs afbreek tydens pogings om dit te verwyder. `n Operasie mag d an nodig wees om dit uit te haal .
 6. Daar is ook nog `n paar ander uiters skaars komlikasies wat gedokumenteer is.

U mediese fonds mag d alk gla d nie, of slegs gedeeltelik betaal vir genoemde epidurale inspuiting. Neem asb vrymoedigheid om die kwessie met ons te bespreek.

Ek verklaar hiermee dat ek die inligtingsstuk deurgelees het, die inhoud hiervan verstaan en enige onduidelikhede met my narkotiseur bespreek het. Hiermee gee ek toestemming vir die toediening van `n epidurale inspuiting op myself/ afhanklike.

Geteken te          hospitaal op         202 (datum)

Handtekening (pasient/ ouer/ voog)

Download pdf

Onderste Ledemaat Blok Inligtingstuk

South African Society of Anaesthesiologists, Acacia Branch

Geagte Mnr/ Mev.         

U gaan `n onderste ledemaat- blok kry vir een van die volgende redes:

 1. As pynverligting na u ortopediese operasie aan u heup, bobeen, knie, onderbeen, enkel of voet.
 2. As narkose vir u ortopediese operasie aan u heup, been of voet.

Alhoewel die gewildste metode van regionale narkose vir die onderste ledemaat n spina al of epiduraal is, is d aar n plek vir hierdie onderste ledemaat blokke. Hulle is soms tegnies uitdagend en verg by plekke veelvoudige inspuitings maar is veilig en gee goeie post-operatiewe pynverligt ing bied in die afwesigheid van n

volkome sim patektomie. Hierdie blokke word toegedien deur n inspuiting in die lies, onder die vou van die boud, agter die knie of rondom die enkel afhangend watter spesifieke onderste ledemaat bl ok en of dit alleen of in kombinasie

toegedien word.Die tipe onderste ledemaat blok/ke wat toegedien word,word gekies op grond van waar op die onderste ledemaat geopereer word en sluit in:

femorale en Winnie se 3-in-1 blok, sciaticus blok, poplite ale blok en enkel blok. Dit is oor die algemeen `n baie effektiewe en veilige metode van pynverligting vir die onderste ledemaat. Die blok word deur u narkotiseur toegedien wat d an ook die tegniek aan u sal verduidelik. M eestal word die blok toegedien met n

senuwee stimulator, om die betrokke senu wee wat ons wil blok te identifiseer, wanneer u reeds slaap. Die bondel senu wees wat die voorkant van die been

voorsien ontstaan in die lies en die senu wee wat die agterkant voorsien onstaan in die boud. Dit is d an nou juis hier waar ons dmv die inspuit van n lokale

verdower, die senuwees blok. Alhoewel die blok meestal vir 8-10 ure werk is die werkingsduur verskillen d vir elke pasiënt . Opper asb enige vrae tydens die pre- operatiewe besoek aan die narkotiseur.

Hier volg `n lys van komplikasies wat kan voorkom met die toediening van hierdie blok/ke. Ons is uiteraard baie versig tig met die toediening hiervan, maar

komplikasies kom ongelukkig tog soms voor en die behandeling d aarvan kan verdere kostes vir u meebring.

Algemene komplikasies

 1. Motoriese blok: Alhoewel ons doel is om net die pynvesels van die senuwee te blok gebeur dit meestal tot n mindere of meerdere mate dat die vesels wat beweging beheer ook geblok word. U kan dus verwag dat u been swaar en/ of lam sal voel as u wakker word.

 2. Gefaalde blok: Dit mag gebeur dat daar nie geslaag word om die blok suksesvol toe te dien weens meganiese of lokale faktore bv.oormaat vet of vorige operasies. Andersyds mag die blok nie die mate van pynverligting bring as wat verwag word nie, en sal daar alternatiewe pynverligtings metodes in werking gestel word.

  Skaars komplikasies

  1. Hematoom: Omd at daar n paar groot bloedvate in die lies teenwoordig is, kan 1 van hulle raakge steek word tydens die prosedure en bestaan daar n skraal kans dat dit n hematoom mag vorm. Die teenwoordigheid van n vaskulere “ graft” of vorige vervangings chirurgie in die betrokke area, is n relatiewe kontra-indikasie vir n blok hier.

  2. Lokale ongemak: omrede soms deur die boudweefsel moet gaan om die senuwee te bereik, maar is van korte duur.

Uiters skaars komplikasies

 1. Intraveneuse toediening: daar bestaan n risiko dat van die lokale verdower direk in naar/slagaar gespuit word en dan konvulsies of hartdisritmiëe kan veroorsaak. Ons is baie bed aghierop en trek gereeld terug tydens die inspuiting om so n komplikasie te vermy.

 2. Sepsis: Alhoewel ons uiters steriel werk is d aar `n klein moontlikheid dat daar `n oppervlakkige infeksie van die vel of selfs `n abses kan ontstaan .

 3. Senuweeskade: Dit kan onstaan met die plasing van die naald maar met die gebruik van die senustimulator is dit baie onwaarskynlik.

 4. Daar is ook nog `n paar ander uiters skaars komlikasies wat in die literatuur gedokumenteer is.

Ek verklaar hiermee dat ek die inligtingsstuk deurgelees het, die inhoud hiervan verst aan en enige onduidelikhede met my narkotiseur bespreek het. Hiermee gee ek toestemming vir die toediening van `n boonste ledemaat blok op myself/ afhanklike.

Geteken te          hospitaal op         202 (datum)

Handtekening (pasiënt/ouer/voog )

Download pdf

Onderste Ledemaat Blok Inligtingstuk

South African Society of Anaesthesiologists, Acacia Branch

Geagte Mnr/ Mev.         

U gaan `n boonste ledemaat-blok kry vir een van die volgende redes:

 1. As pynverligting na u ortopediese op erasie aan u skouer, arm of hand.
 2. As narkose vir u ortopediese operasie aan u arm of hand.

Hierdie blok word toegedien deur n inpuiting in die kant van die nek tussen die interskalenus spiere of net bo / onder die sleutelbeen. Dit is oor die algemeen `n baie effektiewe en veilige metode van pynverligting vir die skouer, arm en hand. Die blok word deur u narkotiseur toegedien wat dan ook die tegniek aan u sal verduidelik. Meestal word die blok toegedien met n senuwee stimulator, om die betrokke senu wee wat ons wil blok te identifiseer, wanneer u reeds slaap. Die bondel senuwees wat die skouer, die hele arm en die hand voorsien ontstaan aan elke kant in die nek. Dit is dan nou juis hier waar ons dmv die inspuit van n lokale verdower, die bondel senuwees blok. Dit is wel moontlik om laer af in die arm onderskeie takke te blokkeer.

Alhoewel die blok meestal vir 8-10 ure werk is die werkingsduur verskillend vir elke pasiënt. As u kom vir skouerchirurgie, noem asb aan u narkotiseur van pyn en/ of naalde en spelde in die hand en deel van arm onder die elmboog aan die geaffekteerde kant. Opper asb enige vrae tydens die pre-operatiewe besoek aan die narkotiseur.

Hier volg `n lys van komplikasies wat kan voorkom met die toediening van hierdie blok. Ons is uiteraard baie versigtig met die toediening hiervan, maar komplikasies kom ongelukkig tog soms voor en die behandeling daarvan kan verdere kostes vir u meebring.

Algemene komplikasies

 1. Motoriese blok: Alhoewel ons doel is om net die pynvesels van die senuwee te blok gebeur dit meestal tot n mindere of meerdere mate dat die vesels wat beweging beheer ook geblok word. U kan dus verwag dat u arm swaar en/ of lam sal voel as u wakker word. Neem tog asb kennis dat u nie diè arm oor die kant van die bed moet laat hang nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

 2. Horner sindroom: dit ontstaan baie alge meen as die ander senuwees in die omgewing ook geblok word. Simptome hiervan is n hangende ooglid, toe neusgat, klein pupil, benoudheid of heesheid. Soos die blok uitwerk verdwyn hierdie simptome.

 3. Gefaalde blok: Dit mag gebeur dat d aar nie geslaa g word om die blok suksesvol toe te dien weens meganiese of lokale faktore in u nek bv. kort, vet nek of vorige nek operasies. Andersyds mag die blok nie die mate van pynverligting bring as wat verwag word nie, en sal daar alnernatiewe pynverligtings metodes in werking gestel word.

Skaars komplikasies

 1. Hematoom: Omd at daar n paar groot bloedvate op daardie plek in die nek teenwoordig is, kan 1 van hulle raakgesteek word tydens die prosedure en bestaan daar n skraal kans dat dit n hematoom mag vorm.

 2. Lokale ongemak: omrede soms deur die nekweefsel moet gaan om die senuwee te bereik, maar is van korte duur.

Uiters skaars komplikasies

 1. Intraveneuse toediening: daar bestaan n risiko dat van die lokale verdower direk in naar/sla gaar gespuit word en dan konvulsies of hartdisritmiëe kan veroorsaak. Ons is baie bed ag hierop en trek gereeld trerug tydens die inspuiting om so n komplikasie te vermy.

 2. Pneumotoraks: Omrede die longkoepel dikwels baie na aan die inspuitplek is, bestaan die gevaar om die long raak te steek. Indien dit sou gebeur, sou u erge borskaspyn en benoudheid ervaar en word daar n onderwaterbuis geplaas om u te help om beter asem te haal.

 3. Spinaal of epiduraal: Die rugmurg met sy spinale en epidurale spasies is ook naby die plek waar ons inspuit en dis dan moontlik dat daar in hierdie spasies ingespuit word met n tydelike verlammende effek.

 4. Sepsis: Alhoewel ons uiters steriel werk is daar `n klein moontlikheid dat daar `n oppervlakkige infeksie van die vel of selfs `n abses kan ontstaan .

 5. Senuweeskade: Dit kan onstaan met die plasing van die naald maar met die gebruik van die senustimulator is dit baie onwaarskynlik.

 6. Daar is ook nog `n paar ander uiters skaars komlikasies wat in die literatuur gedokumenteer is.

Ek verklaar hiermee dat ek die inligtingsstuk deurgelees het, die inhoud hiervan verstaan en enige onduidelikhede met my narkotiseur bespreek het. Hiermee gee ek toestemming vir die toediening van `n boonste ledemaat blok op myself/ afhanklike.

Geteken te          hospitaal op         202 ( datum )

Handtekening (pasiënt / ouer/ voog )

Download pdf